ENGLISH BELOW

Som en del af forårsoprøret skaber vi sammen en række online blokader af de mest co2 udledende virksomheder! Ingen IT-kompetencer er nødvendige, da der er blevet lavet en nem tilføjelse til en webbrowser, som gør aktionen let tilgængelig for alle.

Tilføjelsen til din web-browser vil, når du har sat den op, kontinuerligt sende web-anmodninger til en af virksomhedernes servere med nøglebeskeder fra en nylig FN-miljørapport kodet inde i enhver web-anmodning.

Forklaret på en ikke-teknisk måde: Brugen af denne tilføjelse kan sammenlignes med at stå i kø på McDonalds og bestille det ikke-eksisterende veganske & zero waste Happy Meal igen og igen.

Hver dag målretter vi os en ny virksomhed:

Torsdag den 7. maj bliver det BP BPL

Sådan deltager du:

 • Installer tilføjelsen ”Tell the Truth” -webbrowseren:

 • Klik på tilføjelsessymbolet ved adresselinjen for at åbne pop op-menuen:
 • Vælg forureneren fra rullelisten ift. til tidsplanen ovenfor.
 • Klik på aktiveringsknappen (som er mærket “Inaktiv”, når tilføjelsen ikke gør noget, og “Aktiv”, når den sender meddelelser).
 • Juster hastigheden for meddelelser, der sendes til et niveau, som du finder passende, og som din enhed og internetforbindelse kan håndtere.
 • Hold din browser åben og tilføjelsen aktiveret, så længe du gerne vil deltage i blokaden.

Du kan sende en mail til hjek@member.fsf.org, hvis du har spørgsmål til aktionen eller tekniske spørgsmål. Du kan også se de ofte stillede spørgsmål (FAQ).

OBS: Det kan sandsynligvis være ulovligt, at deltage i aktionen. (alligevel tror udvikleren af tilføjelsen også, det er sandsynligt, at ingen er interesseret, medmindre du aktivt melder dig selv). Hvis du gerne vil udføre civil ulydighed og vise samfundet hvor seriøs du er om klima-krisen, så er det her din aktion.

Find facebook-begivenheden her.

ENGLISH

As part of the spring rebellion we are doing an online blockade of selected top CO2 emitters! A web browser add-on has been specially created to make this online action effortlessly accessible for everyone regardless of IT skill level.

The add-on can continuously send web requests to a target polluter with key messages from a recent UN environmental report encoded inside every web request.

Explained in a non-technical way: Using this add-on is somewhat comparable to queueing up at McDonalds and ordering the non-existent vegan & zero-waste Happy Meal again and again.

Each day we’ll target a different planet roaster:

On Thursday, May 7th, it will be BP BPL

How to participate:

 • Install the Tell the Truth web browser add-on:

 • Click on the add-on icon by the address bar to open the pop up menu:
 • Select the polluter from the drop-down list according to the time plan above.
 • Click the activate button (which is labelled “Inactive” when the add-on isn’t doing anything, and “Active” when it’s sending out messages).
 • Adjust the speed if messages being sent to a level you find appropriate and that your device and internet connection can handle.
 • Keep your browser open and the add-on activated for as long as you’d like to participate in the blockade.

You can send en mail to hjek@member.fsf.org, if you have questions regarding the action or technical questions. You can also check the FAQ.

It could likely be illegal to take part of this action. (yet the developer also think it’s likely that no one will care unless you actively turn yourself in). This developer would consider the potential illegality a feature rather than a bug. In this time of online clicktivism can’t we please take a moment to appreciate this opportunity to take part in online civil disobedience?

Find the Facebook event here