(English below)

Tilmeld dig og få mere information om oprøret her.

Vi står midt i en kollision af globale kriser. Klima- og miljøkatastrofe, COVID-19, strukturel racisme og økonomisk ulighed. Alle er de symptomer på et uholdbart og udemokratisk system understøttet af passive politikere, ukritiske medier og virksomheder der sætter egenprofit over planetens sundhed.

Politikerne ignorerer den massive støtte befolkningen har vist for gennemgribende handling mod miljø- og klimakrisen. De sætter økonomiske interesser over folkets vilje. De leder os mod udryddelse.

TIDEN ER INDE.

Civil ulydighed har været et historisk effektivt middel til at skabe forandring i et system, der nægter at forandre sig. Fra d. 16 september starter vi derfor blokeringen af indre København med kreativitet, alvor, planter og kunst for at skabe opmærksomhed og tvinge regeringen til at handle på vores tre krav.

Vi starter på Kongens Nytorv, men senere vil vi også forstyrre “business-as-usual” på andre større veje, broer og institutioner. Oprøret står i minimum 5 hele dage.

Isen smelter, skovene brænder, hundrede millioner af mennesker vil blive tvunget på flugt - og regeringen ser til uden at røre en finger. Vi bliver nødt til at handle NU .

Coronakrisen har vist os behovet og muligheden for gennemgribende forandringer i samfundet. Mere end det, har den givet os en ekstraordinær mulighed for at skabe den forandring øjeblikkeligt. Men hvis det skal ske er oprør den eneste vej.

TIDEN ER INDE.

Den eneste måde hvorpå vi kan opbygge et retfærdigt system, er ved at tage demokratiet tilbage til folket. Derfor kræver vi et ægte borgerting med reel magt, der skal komme med de nødvendige og retfærdige løsninger på denne katastrofe.

Læs mere om dette her

Vi inviterer alle, som er trætte af uretfærdighed, ulighed, ødelæggelse og løgne til at tage del i oprøret. Tilmeld dig og få mere information her.

Sæt kryds i kalenderen, tag fri fra arbejde/uddannelse og vær med i oprøret for livet og vores fælles fremtid.

Det bliver kæmpe stort. Sammen er vi stærke.

Vi opfordrer alle til at deltage i et infomøde inden oprøret. Find events her:

Hvis du vil være med til at forme oprøret, er der arbejdsdage hver tirsdag hele dagen i København indtil oprøret starter.

vær med i oprøret!


English

We are at an intersection of global crises.

Climate and ecogical collapse, COVID-19, racial injustice. All are symptoms of an unsustainable and undemocratic system supported by passive politicians, uncritical media and companies that put profit before planet and people.

The politicians are ignoring the massive support the danish people has shown for fundamental change to stop the ecological and climate disaster. They are putting economic interests above the will of the people. They are leading us towards extinction.

THE TIME IS NOW.

History has shown that civil disobedience is a highly effective way of creating change in a system that is refusing to change. From the 16th of September, we will therefore start blocking the inner city of Copenhagen with creativity, seriousness, plants and art to create awareness and force the government to act on our three demands.

We start at Kongens Nytorv, but later we will also disrupt “business-as-usual” on other major roads, bridges and institutions. The rebellion will take place all day in minimum 5 full days.

The ice is melting, the forests are burning, hundreds of millions of people will flee from their homes - and the government is looking the other way. We have to act now.

The corona crisis has shown us the necessity and possibilities for a radical transformation of society. More than that, it has given us an extraordinary possibility of creating that change immediately. But if that has to happen, a rebellion is the only way.

THE TIME IS NOW.

The only way we can build a system built on justice is by taking the democracy back to the people. That is why we demand a true citizens’ assembly with real power that should come up with the necessary and just solutions to the emergency we’re facing. Read more about citizen assemblies here

We invite everyone who is tired of lies, inequality, injustice and destruction to take part in the rebellion. Sign up and receive more information here

It’s going to be huge. Together we are strong.

If you want to take part in shaping the rebellion, there is working days every Tuesday in Copenhagen until the rebellion begins.

We encourage everyone to attend one of the information meetings before the uprising:

join the rebellion!