(English below)

Kom til familievenlig workshop til Extinction Rebellions septemberoprør arrangeret af XR familier! (kl. 17-18:30)

Vi gør oprør med kærlighed, glæde og kreativitet ved at male med kridt med børnene. Tegninger, farver og poesi bliver til et fælles kunstværk og en besked til politikerne: Beskyt børnene: Klimahandling NU!

Man kan også få malet ansigtsmaling.

XRs oprør er en fredelig civil ulydig blokering af trafikken i indre København for at skabe offentlig opmærksomhed og tvinge regeringen til at handle på klima- og biodiversitetskriserne og XRs tre krav. Læs mere her.

Vi i familiegruppen ser blokaden og tiden an den 16. og placerer os et sted der trygt for os. Vi vil ikke udføre civil ulydighed. Find os ved at se efter vores banner “Extinction rebellion familier”. Se mere info om oprøret her

Vi opfordrer alle til at deltage i et infomøde inden oprøret. Find begivenheder her:

Det er dog også muligt at deltage i vores workshop uden at have været til infomøde.

Husk mundbind og at holde afstand.

FAMILIER FOR KLIMAHANDLING

Vi er XR Familier. Vi står sammen som familier i klimakampen, fordi vi er bange og frustrerede. Hvilken verden vil vores børn vokse op i? Hvilken fremtid får de? Det handler både om vores børn, men især også om børn i de fattigste lande i verden, der har bidraget mindst til klima- og biodiversitetskriserne, men rammes hårdest. Og det handler også om andre arters børn. Kære politikere, det handler om fremtidige generationer af liv!

Vi står også sammen, fordi vi finder håb i hinanden, og i at handle. Vi tror på, at det kan lade sig gøre at foretage de ændringer, der skal til for at skabe et grønt og retfærdigt samfund. Vi har set jeres rettidige handlekraft ift. corona.

Tiden er inde. Vi har brug for handling NU.


ENGLISH

Join XR families’ family-friendly workshop at the Extinction Rebellion autumn rebellion! (5 PM – 6:30 PM)

We rebel with love, joy and creativity by drawing with chalk with the children. Drawings, colors and poetry become a common piece of art with a message for the politicians: Protect the children: Climate action NOW!

We will also do face painting.

XR’s rebellion is a peaceful civil disobedient blockade of traffic in inner city of Copenhagen executed to create awareness and force the government to act on the climate and biodiversity crisis and on our three demands. Read more here

In the family group we will place ourselves in a safe place and will not do civil disobedience. Find us by looking for our banner where it says: “Extinction rebellion familier”.

We encourage everyone to participate in an info meeting before the rebellion. Find the events here:

It is also possible to participate in our workshop without having participated in infomeetings.

Remember facemasks and to keep a distance.

FAMILIES FOR CLIMATE ACTION:

We are XR Families. We stand together as families in the fight for climate justice because we are afraid and frustrated. What world will our children grow up in? What future will they get? This is both about our own children, but especially about children in the poorest countries in the world that have contributed the least to the climate and biodiversity crises but face their harshest consequences. And this is also about the young of other species.

Dear politicians, this is about future generations of LIFE! We stand together because we find hope in one another, and in acting. We believe that it is possible to enact the changes we need to create a green and just society. We have seen your timely action in relation to the corona-crisis.

Time is up. We need action NOW.