(English below)

Lørdag d. 7. maj går vi på gaden, fordi vi har et ansvar for det.

Vi lever i et land hvis klimapolitik, økonomiske politik, og forsvarspolitiske samarbejder, sender mennesker på flugt og slår dem ihjel. De privilegier vi har i Vesten, bygger på udplyndringen, udnyttelsen og udelukkelsen af mennesker i en anden del af verden.

For hver dag vi lever uden at protestere mod de strukturer og den verdensorden vi tager del i, indvirker vi i en stiltiende accept med disse uretfærdigheder. Hvis du har ressourcerne og kapaciteten til at gøre oprør mod dødbringende industrier og lovgivning, og kan bruge din stemme uden frygt for overgreb eller forfølgelse, har du et ansvar for at gøre det!

Den 7. maj går vi på gaden med følgende krav: Dansk klimapolitik* driver mennesker på flugt - tag ansvar nu.

På ruten vil vi komme forbi Flygtningenævnet, Danske Bank og Forsvarsministeriet og sætte fokus på, hvordan disse institutioner ikke lever op til deres ansvar.

Flygtningenævnet er endnu et eksempel på en lang, institutionaliseret tradition om at forhindre asylansøgere i at blive en del af vores samfund. Det er desuden den eneste retslige instans i Danmark, hvor man ikke har klageret. Danske Bank har investeret 58 mio. i våben til Saudi Arabien og 16,2 mia. i kulkraftværker, hvilket har enorme globale konsekvenser for klimaet og en lang række lokale konsekvenser bl.a. i form af krænkelse af menneskerettigheder, forøgelse af ulighed og reducering af biodiversiteten.

Forsvarsministeriet har ledt Danmark i krige, som har skabt død og ødelæggelse og ført til, at mennesker har måtte flygte fra deres hjem.

Vi håber at du vil tilslutte dig og støtte solidarisk op om de mennesker, vi i Danmark alt for længe har svigtet, og deres kamp mod de undertrykkende strukturer som vi alt for længe har valideret.

Vær med til at kræve at regeringen tager ansvar ved bl.a. at nedruste militæret, reducere drivhusgasudledninger til netto nul i 2025, lukke alle udrejsecentre og stoppe deportationer, droppe integrationsydelsen og den nye hjemrejselov og gøre særloven for ukrainske flygtninge gældende for alle flygtninge. ________

// English //

Saturday the 7th of May we’ll take to the streets because we have a responsibility to do so.

We are living in a country with climate-, economic and defense politics that displaces people and kills them. The privileges we have in the Western world are built on the plundering, exploitation and exclusion of people in other parts of the world. For every day we live without protesting against these structures and the order of the world that are a part of, we take part in accepting these injustices.

If you have the resources and capacity to rebel against these fatal industries and legislations and can use your voice without the fear of assaults and persecution you have a responsibility to do so!

The 7th of May we’ll take to the streets with the following demand: Danish climate politics* displaces people - take responsibility now.

On the way we will pass by Flygtningenævnet, Danske Bank and the Ministry of Defense to focus on how these institutions don’t live up to their responsibilities.

Flygtningenævnet is an example of a long, institutionalized tradition to prevent asylum seekers from becoming a part of our society. Furthermore it’s the only judicial body in Denmark where you don’t have the right to complain.

Danske Bank has invested 58 millions in weapons for Saudi Arabia and 16.2 billions in coal power plants which have enormous consequences for the climate and a lot of local consequences ia. the violations of human rights, increase of inequality and decrease of biodiversity.

The Ministry of Defense has led Denmark into wars, which have created death and destruction and led people to flee their homes.

We hope that you will join us and stand up for the people that we in Denmark have let down for way too long, and support their struggle against the oppressing structures that we have validated for far too long.

Take part in demanding that the government take responsibility by among other things to disarm the military, reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2025, close all deportation camps, quit integrationsydelsen and the new hjemrejselov and make the special laws for Ukrainian refugees for all refugees.