[English below]

Vil du deltage i aktioner uden at risikere arrest?

Målet med denne træning er at du trygt kan påtage dig rollen som peacekeeper, politikon-takt og arrestsupport til VENDEPUNKTET og andre aktioner.

Til træningen vil du få redskaber til, hvordan du deeskalerer en situation. Vi vil sammen øve os i at vise omsorg og empati. Du vil få information om den struktur vi bruger til VENDEPUNKTET, så vi på bedst mulig måde kan sikre alles velbefindende.

Hvad er en peacekeeper?

En peacekeeper er til stede under aktionen, men holder sig uden for risiko for anholdelse. De tager medansvar for aktivister og forbipasserendes velbefindende både fysisk og mentalt. De deeskalerer konflikter, der kan opstå mellem aktivister og de forbipasserende. De tager et særligt ansvar for at aktionskonsensus og XR’s 10 principper overholdes til aktionerne. De støtter aktivister moralsk under eventuel arrestationprocessen og påtaler evt. hvis en politibetjent går ud over sine beføjelser. De observerer, hvem der er arresterede og videreformidler det, så der holders overblik over arresterede aktivister.

**Vi stræber efter, at der er en peacekeeper for hver 8. aktivist der er klar til at risikere anholdelse. **

Hvad er en politikontakt?

En politikontakt er til stede under aktionen, men holder sig uden for risiko for anholdelse. De forsøger at facilitere dialogen mellem politiet, og de aktivister der udøver ikke-voldelig civil uly-dighed. Det er typisk blot en til to personer pr. aktion afhængigt af omfanget.

Hvad er detentionsstøtte/arrestsupport?

Arrestsupport står klar uden foran politistationen for at tage i mod aktivister, der er blevet fri-hedsberøvet af politiet under aktion. De er der primært til opbakning og mental støtte, men er også klar med fx kontanter til bussen hjem eller en varm kop te og lidt mad. Vi ved dog aldrig, hvornår aktivister bliver løsladt så en del af opgaven er også at vente, så vi altid er klar til at tage i mod aktivisterne.

Hvem kan udføre disse roller?

Vi velkommer alle. Det er især dig der gerne vil deltage til aktionerne, men ikke ønsker eller kan risikere anholdelse. Du skal overveje om du er klar til at tage medansvar for andre, og vi opfor-drer til, at du har deltaget i en træning inden.

Har du tidligere erfaring fra en omsorgsrolle eller med førstehjælp både fysisk og psykisk, er det især velkomment, men det er på ingen måde et krav.

Arrestsupport er en let tilgængelig og vigtig rolle for folk der ikke har mulighed for at deltage i aktioner, og vil typisk ligge efter arbejdstid.

Hvorfor er det vigtigt?

At udføre aktioner kan være en intens oplevelse på godt og ondt. Vi ønsker ikke at aktivister overskrider egne grænser og får det ubehageligt. Vi kæmper en lang og sej kamp, og vi skal passe på os selv og hinanden, ellers vil vi brænde ud. Vi ønsker at skabe en regenerativ kultur.

At lave aktioner med indhold af civil ulydighed er en konfrontation. Det kan medføre konflikt med både folk, hvis hverdag vi gør mere besværlig og med politiet. Det skal mindskes så meget som muligt, da vores formål ikke er at ramme den enkelte person. ______________

TRAINING IN PEACEKEEPING, POLICE CONTACT AND ARRESTSUPPORT

Would you like to participate in actions without risking arrest?

The goal of the training is for you to feel comfortable taking on the role of peacekeeper, po-lice contact, and arrest support for VENDEPUNKTET and other actions.

At the training, you will get tools to deescalate a situation. Together we will practice showing care and empathy. You will receive information about the structure we use for VENDE-PUNKTET May 6-13, so that we can ensure everyone’s well-being in the best way possible.

What is a peacekeeper?

A peacekeeper is present during the action but stays out of the risk of arrest. They take co-responsibility for the well-being of activists and by-passers, both physically and mentally. They deescalate conflicts that may arise between activists and by-passers. They take special re-sponsibility for ensuring that the action consensus and XR’s ten principles are followed during the actions. They morally support activists during the possible arrest and reprimand if a police officer goes beyond his powers. They observe who is arrested and pass on the information so we can keep an overview of detained activists.

We strive for a peacekeeper for every 8th activist ready to risk arrest.

What is a police contact?

A police contact is present during the action but stays out of the risk of arrest. They try to facilitate dialogue between the police and the activists who engage in non-violent civil disobedience. It is typically just one to two people per action, depending on the given situation.

What is arrest support?

Arrest support is ready outside the police station to receive activists who the police have detained during the action. They are there primarily for mental support but are also prepared with e.g., cash for the bus home or a hot cup of tea and some food. However, we never know when activists will be released, so part of the task is waiting, so we are always ready to receive the ac-tivists.

Who can perform these roles?

We welcome everyone. These roles are especially suitable for you if you want to participate in the actions but do not want or can risk arrest. You should consider whether you are ready to take co-responsibility for others in advance, and we encourage you to have attended training before taking on the roles.

Arrest support is an easily accessible and important role for people who do not have the opportunity to participate in actions, as it will typically be after working hours.

If you have previous experience in a caretaking role or with first aid, both physically and men-tally, it is especially welcome, but it is by no means a requirement.

Why is it important?

Performing actions can be an intense experience, for better or worse. We do not want activists to exceed their limits and feel uncomfortable. We are fighting a long and tough struggle, and we have to take care of each other and ourselves. Otherwise, we will burn out. We want to create a regenerative culture.

Taking actions containing civil disobedience is a confrontation. It can lead to conflict with both people whose everyday lives we make more troublesome and with the police. We try to reduce conflict with the people we meet as much as possible. The purpose of actions is not to target the individual person.